BŪVUZRAUDZĪBA

Būvuzraudzības pakalpojuma mērķis ir nodrošināt savlaicīgu, kvalitatīvu, profesionālu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Pasūtītāja prasībām atbilstošu būvuzraudzības pakalpojuma līgumam pilnā apjomā, noteiktajā laika periodā un pieejamo budžeta resursu ietvaros, lai nodrošinātu Objekta savlaicīgu un kvalitatīvu nodošanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām.

Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar Būvniecības likumu no 09.07.2013, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19.08.2014, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” no 02.09.2014, MK noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” kā arī atbilstoši tehniskajā specifikācijā (darba uzdevums) ietvertajām prasībām, būvprojekta un Līguma noteikumiem.

Līguma izpildes termiņš būvdarbu izpildes stadijā ir no līguma parakstīšanas līdz brīdim, kad tiek parakstīts Akts par būves nodošanu ekspluatācijā vai saņemts Būvvaldes akcepts par būvdarbu pabeigšanu, kā arī būvobjekta Galējais nodošanas - pieņemšanas- akts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, atkarībā kurš no notikumiem iestājas pēdējais.

 Līguma izpildes termiņš-būvdarbu garantijas laika stadijā sākas no brīža, kad tiek parakstīts Akts par būves nodošanu ekspluatācijā vai saņemts Būvvaldes akcepts par būvdarbu pabeigšanu, kā arī būvobjekta Galējais nodošanas - pieņemšanas akts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, atkarībā kurš no notikumiem iestājas pēdējais un noslēdzas līdz ar defektu paziņošanas perioda beigām. 

Pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta šādos veidos- būvdarbu pieņemšana, mērījumu veikšana, izpilddokumentācijas pārbaude, būvsapulču organizēšana un vadīšana, sapulču pie pasūtītāja organizēšana un vadīšana, atskaišu gatavošana u.c. 


BŪVJU TEHNISKĀ APSEKOŠANA

Pamatojoties uz LBN 405-21 “Būvju tehniskā apsekošana” prasībām tiek veikta objekta apsekošanu ar mērķi noteikt tā tehnisko stāvokli.
Apsekošanas pamats ir uz darba uzdevumu balstīta būves apsekošana fiksējot būvmateriālu un būvizstrādājumu esošo stāvokli.
Atbilstoši 
LBN 405-21 tiek izstrādāts Tehniskās apsekošanas atzinums.

BŪVIZSTRĀDĀJUMU IZPĒTE

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma atbilstoši darba uzdevumam tiek veikta būvizstrādājumu izpēte sastādot izpētes atzinumu.

BŪVPROCESA KONSULTĀCIJAS

Konsultācijas būvniecības līgumu izstrādē(ieskaitot FIDIC starptautisko būvniecības līgumu formas)

Konsultācijas par projekta kvalitāti

Būvniecības likumības izvērtējums

Konsultācijas par iespējamiem inženiertehniskajiem risinājumiem

Pasūtītāja interešu pārstāvniecība būvprocesā